۱۰ خرداد ۱۳۸۸

خاتمی وموسوی برای ایران

دیدار رییس جمهور دوره اصلاحات با مردم اهواز در جهت حمایت از کاندیداتوری ریاست جمهوری نخست وزیر دوران جنگ...                                                                   اهواز   9 خرداد 88

177739